Обука за инспектори за животна средина – Битола

Битола, Хотел “Shator” 10 ноември, 2017

Обука за инспектори за животна средина

sdr

Како дел од активностите за подигање на јавната свест и одбележување на 16ти септември, Меѓународниот ден за заштита на озонската обвивка, организирана е обука на тема „Контрола на процесите за евиденција и обележување на опремата која содржи средства за ладење“. Обуката беше посветена на инспекторите за животна средина од Битолскиот регион и се состоеше од два дела: теоретски и практичен дел.

Теоретскиот дел беше покриен со презентации на следните теми: заштита на озонската обвивка и ефекти на хуманата популација и животната средина.

Со презентација беше застапен и делот за климатски промени. Во овој дел беше презентирана националната легислатива поврзана со евиденцијата и обележувањето на разладната опрема и обврските на земјата кон Монтреалскиот протокол.

Во практичниот дел, инспекторите беа запознаени со опремата (10 апарати за детекција за истекување на разладни средства – фреони и 6 апарати за идентификација на гасови со негативен ефект врз озонската обвивка иклимата) што ја доби ДИЖС во рамките на имплементацијата на Планот за елиминација на HCFC. На инспекторите им беше дадена можност на лице-место и преку практичен пример да се запознаат со процедурата за евиденција на опремата што содржи разладни средства и нејзината контрола.

Галерија