Легислтатива за управување со средства за ладење.

Наредба за забрана на производството и прометот на супстанциите што ја осиромашуваат озонската обвивка.

Наредба за забрана на прометот на средства за ладење во цилиндри за еднократна употреба.

Наредба за забрана на увозот и извозот на производи што содржат HCFC.

Наредба за изменување на наредбата за ограничување на увозот на супстанциите кои ја осиромашуваат озонската обвивка.

Наредба за ограничување на увозот на супстанциите кои ја осиромашуваат озонската обвивка.

Наредба за ограничување на увозот на уреди за климатизација што содржат HCFC.

Правилник за обука

Правилник за завршена обука за постапување со средства за ладење.

Правилник за супстанциите кои ја осиромашуваат озонската обвивка.

Правилник за начинот на собирање, обновување и рециклирање на сустанциитешто ја осиромашуваат озонската обвивка.

 Правилник за изменување на правилникот за формата, содржината и начинот на доставување на ивештајот за увезени и извезени супстанции

Правилник за формата, содржината и начинот на доставивање на извештајот за увезени и извезени супстанциикои ја осоромашуваат озонската обвивка